Baumann's Gat
In 1886 verkreeg de gemeente Arnhem bij de aankoop van landgoed Klarenbeek ook bovenstaande boerderij in haar bezit. Vanaf 1860 tot aan het midden van de vorige eeuw is deze bewoond geweest door de familie Baumann. Na de sloop van de boerderij werd het terrein gebruikt voor straatvoetbalwedstrijden. In het dal, dat gesitueerd is tussen de Vijverlaan, Zwaluwstraat en de Thomas à Kempislaan stond tot voor kort een MTS-school. Een nieuw woningbouwproject is inmiddels gerealiseerd.

********

HET HUIS IN HET DAL
uit het geïllustreerd zondagsblad van de Arnhemsche courant (2de jaargang no 22 27 mei 1923)


In het dal tusschen de Thomas à Kempislaan en de Vijverlaan op het landgoed Klarenbeek ligt schilderachtig het boven aangeduide huis. Omringd door twee hectaren bouwland, is de bewoner steeds hovenier of landbouwer geweest.
Oud-Arnhemmers zullen zich herinneren het bergje aan het einde van Onder de Linden waarop eerst een koepel stond, later een bank en vanwaar men een verrukkelijk uitzicht had op de omgeving. Het bergje -men noemde het vaak het Rappardsbergje was een geliefkoosde speelplaats van de kinderen uit Klarendal. De fraaie boomen voor dit bergje zijn ten offer gevallen aan de bouwwoede; daar staan nu de complexen huizen ten noorden van de Agnietenstraat en ten oosten van het Noordpad. Op het bergje zelf is nu de Vogelwijk en de oostelijke kant, de Zwaluwstraat, ziet uit op het dal tusschen den Jacobiberg (lighallen) en den Musschenberg. Op oude kaarten vindt men den naam Diepe Put en vakkundigen meenen, dat hier uitnemend bouwland is. Dit gedeelte van Klarenbeek behoorde vroeger aan de abdy van Prüme, later aan Ernst Casimir, graaf van Nassau, vervolgens aan Rutger Huijgens, die het vereenigde met het landgoed aan de overzijden van den Rosendaalschen weg -het oude Monnikerhuizerbeek- dat in zijn geheel sedert dien tijd Klarenbeek werd genoemd.
In 1807 kwam dit gehele terrein met de daaropstaande huizen en boerderijen in het bezit van Jan baron van Pallandt van Walfort; het land in het dal was heide en bosch met een woning bij de put. Door cultiveering van den grond werd het omgezet in bouwland.

In het huis vestigde zich in 1807 de daghuurder Willem Enklaar, die er in 1857 zijn gouden bruiloft vierde. Na zijn overlijden werd het huis betrokken -1 Nov, 1860- door den heer J.H. Baumann. Meer dan een eeuw is dit huis dus slechts door twee gezinnen bewoond geweest. In het begin van deze eeuw werd het huis te klein; de tegenwoordige bewoner, de heer J.H. Baumann, woonde daar als patriarch in het kleine huis met een paar vertrekken. Als pater familias moest hij een 13tal personen herbergen en dat ging niet; vandaar dat in 1902 de gemeente Arnhem (die sedert 1886 eigenares van het landgoed Klarenbeek was geworden) aan den raad voorstelde om het huis te verbouwen. Uit het oude huis, dat vermoedelijk meer dan 200 jaar oud was, is afkomstig een mooi haardplaat (zittende vrouw met kinderen), thans op mijn verzoek overgebracht van den zolder van Gemeentewerken naar het gemeentemuseum.

Wat Klarenbeek betreft, nadat de eigenaar, Jan van Pallandt, in 1844 was overleden, vertrok de weduwe in 1859 naar Rotterdam (zij overleed 1866 op Klarenbeek). Eigenaar werd toen een zoon uit een vorig huwelijk, FredericCarsile, die in 1869 overleed; het kwam daarna aan zijn broeder Henri Gerard van Pallandt, kamerheer van Z.M. den Koning. De weduwe van den vorigen eigenaar, mevrouw de douarière F.C. baron van Pallandt geb. van Herzeele, bleef nog op het landgoed wonen en overleed 7 october 1885.

Op 29 mei 1886 besloot de raad voorts op aandrang van den thans nog in leven zijnde oudwethouder van openbare werken G.C.O. Beelaerts van Benthuizen het grootste gedeelte van het landgoed te koopen met het naasingsbedrag op bovengenoemde boomen voor f 242.886.

Bovengenoemde Jan van Pallandt was raad van prefecture onder het Franse bewind, Na de bestorming van Arnhem op 30 Nov, 1813 werd hij lid van de provesioneele regeering van het Departement van den Boven-l.Issel en werd 2 Dec. daaropvolgende met mr. R,J, Bonricius afgevaardigd naar Zijne Door- luchtige Hoogheid den Prins van Oranje te 's-Hage om over te brengen de uitdrukking der gevoelens van de ingezetenen van bovenbedoeld Departement (thans ongeveer de provincie Gelderland); den 4 Januari werd van Pallandt benoemd tot commissaris tevens kolonel van den landstorm (alle weerbare mannen van 17-50 jaar), bestemd voor het bezetten van naastbijgelegen vestingen en andere posten tot het insluiten van vestingen in handen der Franschen. Later werd hij lid der Gedeputeerde Staten van Gelderland en kamerheer (honorair) van Z.M. Koning Willem l.
Van Pallandt had de verdienste om Klarenbeek te veranderen; hij stelde ook het landgoed bij de boschwachterswoninq (thans hotel Monnikenhuizen) voor wandelaars open, Wat nu betreft het dal, waar de woning van Baumann is gelegen, indien men uitkijkt, zal men zien dat de eerste uitbreiding in deze richting dit gedeelte van Klarenbeek zal zien verdwijnen, omdat de raad van Arnhem vergat om de grenzen van het lansgoed als publiek wandelpark behoorlijk aan te geven, hetgeen bij Sonsbeek wel het geval is rapport der parkarchitecten Poortman en Springer.


JGA van HOGERLINDEN

*******


De boerderij stond ook bekend onder de naam "Het huis in het dal".
Volkstuintjes naast de boerderij van Bouman aan de Zwaluwstraat rond 1950. De bomen op de voorgrond zijn kastanjebomen; later is elke 2de er tussen uit gehaald. Het is gemaakt vanuit het slaapkamerraam van de woning van kleermaker W.Bussink aan de Zwaluwstraat 58.