Wandeling 1

 
Vanaf de molen gaat u de Catherijnestraat omlaag.

Boven aan de Catherijnestraat, aan de rechterkant vindt u de commissiewoningen. Het U-vormige complex gaat via de Klarendalseweg de Paulstraat in. Ze werden in 1865 (Paulstraat) en 1873 (Catharijnestraat) naar een ontwerp van de architecten  W. Post en W.A. Nicola gebouwd. De woningen zijn in 1987 ingrijpend verbeterd door Woningstichting Openbaar Belang. Aan de buitenzijde zijn de traditionele luiken gehandhaafd en zijn de gevels gereinigd en opnieuw gevoegd.
Reeds in 1853, voorafgaande aan de verschijning van het KIVI-rapport* in 1855 waarin onder meer aandacht werd besteed aan de woontoestanden van de Arnhemse arbeiders, werd in Arnhem door de Vereniging tot Nut van 't Algemeen de eerste filantropische woningbouwvereniging opgericht: "de Vereeniging tot het verschaffen van geschikte woningen aan de arbeidersklasse", kortweg "De Commissie" genoemd.
Dit maakt haar waarschijnlijk tot een van de eerste woningbouwverenigingen in Nederland. In 1904 werden door de in 1894 opgerichtte woningvereniging "Openbaar Belang" alle 134 door de Commissie gebouwde woningen overgenomen.  De aanleiding van deze overname was enigszins vreemd te  noemen, want ondanks de filantropische ideeën van "De Commissie" had de overname te maken met het feit dat er niet genoeg winst werd gemaakt op de verhuur van de huisjes.
In ongeveer 20 jaar bouwde zij vier complexen, waarvan alleen het complex in Klarendal bewaard is gebleven. De andere drie stonden op de plaats waar nu de Spoorwegstraat en de Noord- en Zuidstraat lopen. Het waren oorspronkelijk eenkamerwoningen met een huiskamer, twee bedsteden en een zolderruimte. Het toilet stond buiten. Alhoewel ze beter waren dan de huisjes, die eerder voor de arbeiders werden gebouwd, waren ze niet groot, 25 vierkante meter. Er werd midden in de kamer gekookt, de wat grotere kinderen sliepen op zolder en de pasgeborenen sliepen dikwijls in mandjes in de ouderlijke bedstee. Ondanks de beperkte ruimte waren ze van een degelijke kwaliteit.
In 1859, de "Commissie" had op dat moment 105 woningen in haar bezit, werd in het jaarverslag melding gemaakt van de beroepen van de huurders. Er woonden ondermeer stadscommiezen, timmerlieden, wagenmakers, kleermakers, wagenmakers, politieagenten,  wasvrouwen,  dagloners,  krantenbezorgers.

* Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, kortweg KIVI voerde op verzoek van Koning Willem II een studie uit naar de kwaliteit van de gebouwde en te bouwen woningen. Dr. Woltersom, die de Arnhemse bijdrage aan het voornoemde rapport heeft geschreven was een van de oprichters van "De Commissie".
 
Links onder aan de Catharijnestraat aangekomen ziet u twee complexen lage bejaardenwoningen, elk met een poort middenin. De huisjes werden gebouwd in 1866 als twee U-vormige blokken.
Opdrachtgever was de liefdadigheidsinstelling "Sint Peters Gasthuizen". In de vorige eeuwen werden er door het St. Peters Gasthuis vele huizen voor de allerarmsten gebouwd. De vermelding in het eerder genoemde KIVI-rapport van de woningen van het Peters Gasthuis in de binnenstad deed het bestuur besluiten tot afstoting van deze woningen en de bouw van nieuwe woningen op de voormalige gasthuismoeshof van het St. Catharijnegasthuis. In totaal werden er 36 woningen gebouwd in 2 blokken met een gemeenschappelijke tuin.
De U-blokken vormen tevens de aanzet tot een rechthoekig verkavelingspatroon, dat later voor grotere delen van Klarendal is aangehouden. Voor die tijd was er in Klarendal sprake van een rommelig stratenpatroon. De huisjes zijn heel sober, maar verraden toch hier en daar de liefde voor het bouwvak, zoals in de manier waarop door verspringingen het hoogte verschil wordt opgevangen. Ze werden ontworpen door H.C. Berends, timmerman-bestuurslid van de liefdadigheidsvereniging. De woningen, die in 1983 ingrijpend zijn verbeterd, zijn een aantal malen bedreigd met sloop, aangezien zij niet meer voldeden aan de eisen die r op dat moment werden gesteld aan de vernieuwde eisen van woningbouw..

Onder aan de Catherijnestraat slaat u rechtsaf en loopt u de Sonsbeeksingel op tot aan de Paulstraat die u inslaat.

In het midden van de Paulstraat vindt u aan beide kanten een complex van 93 nieuwbouwwoningen. Dit complex van nieuwbouwwoningen ligt verspreid door het onderstuk van Klarendal. De woningen zijn ontworpen door Bureau STUT uit Den Bosch. De realisatie van dit complex vervangende nieuwbouw in 1984 betekende een historische doorbraak in de stadsvernieuwing in Klarendal.

Vanaf het allereerste begin zijn toekomstige bewoners en de bewonersorganisatie Werkgroep Klarendal bij het project betrokken door middel van een Buurt Ontwerp Groep. Uniek aan dit complex is de flexibele woningindeling: de toekomstige bewoners konden in overleg met de architect zelf de woningindeling bepalen. Dit onderdeel vond plaats als onderzoek van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting van het Ministerie van Volkshuisvesting. Nog een bijzonderheid aan de woningen zijn de relatief grote terrassen en balkons, een specialiteit van het architectencollectief.

U gaat nu rechtsaf de Putstraat in. Vroeger was de Putstraat een echte straat, na de sanering is het meer een verbindingstraat geworden. Links vinden we tussen twee woningen een pleintje met een muurschildering.
 
Na de onderdoorgang gaat u rechtsaf de Hovenierstraat in. U komt nu bij het woningbezit van Openbaar Belang.

Dit unieke project uit de geschiedenis van de Nederlandse woningbouw (gebouwd in de periode 1896 - 1906) was het gevolg van ernstige cholera- en tyfusepidemieën in 1888.

Vanaf 1830 groeide Klarendal uit tot een krottenwijk, dit was gedeeltelijk te danken aan het standpunt dat het bouwen en verhuren van arbeiderswoningen een particuliere aangelegenheid was. Plannen tot verbetering van de situatie werden keer op keer verworpen. Echter na de epidemieën in 1888 werd in 1890 het voorstel van directeur Lindo van Gemeentewerken, om tot sanering van het meest verloederde deel over te gaan door de Arnhemse gemeenteraad goedgekeurd. In 1892 werd er gestart met aankoop en onteigeningen. Meer dan 2 ha werd met de grond gelijk gemaakt. Op het braakliggende terrein werd een nieuw stratenplan gerealiseerd. In plaats van een bebouwing die kriskras zonder enige planning als een bonte lappendeken het beeld bepaalde, werd in het nieuwe ontwerp rekening gehouden met de zonlichttoetreding door de straten in een noord-zuid richting te situeren.

Het stedenbouwkundig concept is afkomstig van de gemeente Arnhem, van de hand van J.W.C. Tellegen, directeur van gemeentewerken (1891-1901) en de motor achter de hele saneringsoperatie.

De eerste fase van de nieuwbouw kon pas in 1896 worden gerealiseerd worden door de pas opgerichte filantropische woningbouwvereniging Openbaar Belang. Het doel van deze vereniging was goede en ook goedkope woningen te bouwen voor de arbeiders. In het bestuur van Openbaar Belang zaten naast de directeur van gemeentewerken, raadsleden en enkele vooraanstaande Arnhemmers.

Dat er pas 4 jaar na de sloop gebouwd kon worden, had te maken met het feit dat de vraag naar huurwoningen steeg en ook vaak de hoge huren voor de slecht betaalde arbeiders niet waren op te brengen. Het gevolg was "kraken" van de nog niet gesloopte woningen met als resultaat vertragingen in de bouwplannen.

De eerste woningen die werden opgeleverd bestonden uit een 34tal woningen, die bestonden uit een tweekamer-alkoof, een kelder en een aangebouwd toilet met een huurprijs van fl. 2,- per week. Op de hoek van de Koolstraat en de Klarendalseweg werden een viertal gestapelde woningen gerealiseerd. Als u hier naar de plaquette kijkt, ziet u dat de woningen in 1898 zijn opgeleverd.

De architectuur van de woningen links in de Hovenierstraat, in U-vorm doorlopend naar de Koolstraat, is neoklassiek.

Het ontwerp van deze woningen is van de heren V.G.A. Bosch en F.K. Ozinga, beiden bestuurslid van Openbaar Belang.

Het complex uit 1896 is in 1991 ingrijpend verbeterd. In feite zijn alleen de voorgevel en de bouwmuren gehandhaafd.

Omdat de woningen verzakten is er een geheel nieuwe dragende vloerconstructie ingebracht. Deze uiterst kostbare renovatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Monumentenfonds. Mede daardoor zijn de unieke details aan de woningen bewaard gebleven, zoals de roosters in de voordeuren. Deze dienden om de bedsteden te ventileren.

Verderop tijdens de wandeling komt u nog andere complexen tegen van Openbaar Belang, die in tegenstelling tot dit complex bestaan uit een mengeling van neostijlen.

Aan de overzijde van de Klarendalseweg voorbij de Akkerstraat, op de rechterhoek van de Oost Peterstraat staat een winkel/woonhuis, gebouwd in 1930 door de Arnhemse architect G. Feenstra van het gelijknamige architectenbureau in de stijl van de Amsterdamse School, hetgeen in die tijd erg in trek was.
 
U loopt verder de Klarendalseweg in en passeert de panden van het voormalige buurthuis "Ons Huis", waarin vroeger het Leger des Heils was gevestigd en het voormalige pand van de Gezinsverzorging (Klarendalseweg 30). Dit pand is gebouwd door de Firma de Gruyter en wellicht ook ontworpen door het bouwbedrijf van deze firma. Wanneer men achterom loopt is nog te zien dat hier vroeger een boerderij gevestigd was.
 
U gaat nu tussen de nieuwbouw en het voormalige pand van de Gezinsverzorging een steegje in dat doorloopt naar de West Peterstraat.  Over de volle lengte van de muur kunt u een kunstwerk bewonderen. Deze muurschildering is van Els van der Kooi en is onderdeel van een kunstopdracht die bestaat uit drie muurschilderingen in de Peterbuurt. Uniek is dat de Werkgroep Wijkbeheer Peterbuurt zonder tussenkomst van allerlei commissies heeft kunnen werken. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor kunstenaars in de wijk, er is een keuze gemaakt uit de inzendingen en de kunstenares heeft inspraakavonden georganiseerd voor haar ontwerpen. De muurschilderingen zijn in 1991 opgeleverd.
 
In de West Peterstraat aangekomen ziet u rechts het voormalig Volksbadhuis. Waarschijnlijk zijn zowel het Volksbadhuis als het Volkskosthuis gebouwd als een vorm van liefdadigheid door instellingen als de "Vereniging tot het Nut van het Algemeen". Deze vaak door gegoede burgers opgerichte verenigingen richtten zich vanaf omstreeks 1850 op het welzijn van de "minvermogende klasse".

Ook de woningbouwvereniging Openbaar Belang komt indirect voor uit het Nut. Met de bouw van het Volkskosthuis (inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw aan de Hommelseweg) en het Volksbadhuis wilde men de gezondheidstoestand van de armere wijkbevolking verbeteren.
Zeker is dat het Volkskosthuis gebouwd is door de Arnhemse architect A.R. Freem. Het stond tot in de jaren zeventig aan de Hommelseweg. Het sleet zijn laatste jaren als pension voor buitenlandse werknemers. De verwantschap in de architectuur met het badhuis is zodanig, dat aangenomen kan worden dat A.R. Freem ook de architect is van het Volksbadhuis. Het is gebouwd rond 1890 in een neorenaissancestijl. Het badhuis heeft nog als zodanig dienst gedaan tot 1984. Momenteel is het verhuurd aan een duivensportvereniging.

Tegenover het voormalig badhuis staat nog het pand van de inmiddels verdwenen Nationaal Christelijke Geheelonthouders Vereniging. Als u goed kijkt kunt u de naam nog op de gevel zien staan. Het pand wordt nu gebruikt door een biljartvereniging.
 
U loopt nu richting spoordijk, links vindt u op nummer 59 nog een van de beter bewaarde boerderijen van Klarendal.

Aan de overkant van de Sonsbeeksingel, tegen het spoorwegtalud, stonden vroeger een aantal winkelpanden. Deze zijn in afwachting van de spoorverbreding rond 1980 gesloopt. Deze winkelgalerij vormde vanaf 1926 de toegang tot het stadscentrum. De winkelgalerij bestond uit een zeer exclusieve groep winkels. Slechts na een zware selectie mocht men er zich vestigen.
Bij de opening van de galerij had men de volgende branchesamenstelling voor ogen: comestibles en uitgesneden vleeswaren, elektriciteit- en verlichtingsartikelen, fruit en groente, zuivelartikelen, galanterieën en lederwaren, tabaksartikelen, een rijwielhandel, banketbakker, kruidenier, schoenenhandel, herenhoeden, drogist, gereedschappen en een poelier. In totaal 18 zaken, achter elke ruit een. De architect Feenstra heeft hier een van de eerste winkelgalerijen in Arnhem gebouwd. De meeste winkels waren immers verbouwde voormalige herenhuizen. De licht voor- en achteruitspringende gevel diende om de aandacht op de winkels te vestigen, de lichtreclame was integraal in de gevel opgenomen om een zo groot mogelijke eenheid te krijgen. Het glas in lood was van de Utrechtse kunstenaar K. Kuiler.

U gaat rechtsaf richting Hommelsepoort en vervolgens op de hoek weer rechts, de Hommelseweg op.

Aan de overkant, net niet meer in Klarendal, ziet u op nummer 9-11 een pand gebouwd in 1916 in Art Deco stijl. De originele gepolijste granieten gevelbekleding is door de vele verbouwingen bijna verdwenen. Gelukkig heeft de eerste verdieping minder schade opgelopen. Boven de drie glas-in-lood ramen zijn nog steeds de fraaie meisjeskoppen in natuursteen te zien. Het dak is afgewerkt met een balustrade en een smeedijzer hekwerk. De architect is W.G. Welsing. Dit is een van de vele winkelpanden die door Welsing werden gebouwd voor de firma de Gruyter.

Iets verder de Hommelseweg op gaat u rechts een poort in en komt u uit op het in 1860 gedateerde Luthers Hofje.

Het hofje met oorspronkelijk 22 woninkjes is gebouwd in opdracht van de Evangelische Lutherse Gemeente in Arnhem. Het geld voor dit hofje kwam van het onteigeningsbedrag voor de huizen die de kerkelijke gemeente destijds in de nabijheid van de Rijnpoort beheerde. Samen met de toenmalige stadsarchitect Heuvelink werd toen besloten dit geld te gebruiken voor de bouw van het hofje. In 1858 had de Evangelisch Lutherse Gemeente een stuk land aan de Hommelseweg van het Burgerweeshuis gekocht. Het van oorsprong geheel vrijstaand complex kreeg in 1890 de buitenprivaten, nadat het geheel was ingebouwd. Het is een goed voorbeeld van huisvesting voor "ouden van dagen", waar toendertijd vaak in werd voorzien door kerkelijke instellingen.

De oorspronkelijke ontwerpers waren twee ambachtslieden, tevens "broeders" in de Lutherse Gemeente, de heren Traanboer (van beroep smid) en Beijer (van beroep timmerman). Let u op de gedenkstenen die aan de ingang op de muur van de poortwoninkjes te vinden zijn. Het hofje is in 1983 grondig gerenoveerd.

Terug op de Hommelseweg gaat u rechtsaf en vervolgens de tweede straat rechts in, de Noord Peterstraat. U komt nu in de Peterbuurt. Deze nieuwbouw, bestaande uit 117 woningen is gebouwd in 1986/87 in opdracht van de Centrale Woningstichting Arnhem door projectarchitect Peter Ghijsen van Bureau Kristinson uit Deventer. De architectuur is strak, een duidelijke breuk met de grillige patronen uit de jaren zeventig. Door de hoge woonlasten hadden de toekomstige bewoners aangedrongen op energiezuinige huizen. De opvallende luiken wijzen dan ook op de bijzondere aandacht voor energiebesparende technieken bij de bouw van deze woningen.

Centraal in deze buurt ligt het Peterplein, oorspronkelijk gepland als een levendig ontmoetingspunt in de buurt. In de buurt van dit plein vinden we nog twee muurschilderingen van Els van de Kooi, namelijk in de onderdoorgang naar de Agnietenplaats en op een muur in de Oost Peterstraat.
 
U gaat vanaf het plein links de Landbouwstraat in en komt ook hier de karakteristieke panden van Woningstichting Openbaar Belang weer tegen.

Waren het eerst de heren V.G.A. Bosch en F.K. Ozinga, die verantwoordelijk waren voor de bouw van de woningen in de omgeving van de Putstraat gesaneerd, toen de Landbouwstraat aan de beurt was ontwikkelde de huisarchitect Rademaker een nieuw type woning naast de 3 standaardtypes die voor de eerste bouwfases in Klarendal en Lombok waren ontwikkeld.

Het vierde type, waarvan er maar negen van zijn gebouwd was speciaal ontwikkeld voor de leefstijl in Klarendal. De landarbeiderswoning had een open achterhuis voor kleinvee en opslag van landbouwproducten. Ondanks de lage huurprijs werd de verhuur van de huisjes echter geen succes. Er was geen landarbeider te vinden die de huur kon opbrengen. Al na enige jaren werd het achterhuis bij de woning getrokken. De woningen zijn gebouwd in 1901 in eclectische stijl.

Bij de Agnietenstraat gaat u rechtsaf en komt u nog meer woningen tegen van de Woningstichting Openbaar Belang. U passeert de Akkerstraat, waar tot voor enige jaren geleden nog elke zaterdag een markt werd gehouden. Aan de overkant waar nu "de Leuke Linde" is, lagen vroeger begraafplaatsen. U slaat rechtsaf de Warmoesstraat in.

De eerste bouwprojecten van Openbaar Belang in de wijken Lombok en Klarendal waren ontworpen door enkele leden van de vereniging met bouwkundige ervaring. Ook de directeur van Gemeentewerken Tellegen was lid en betrokken bij de eerste woningontwerpen. Na diens vertrek naar Amsterdam heeft het bestuur besloten een timmerman in dienst te nemen die tevens in staat was de te bouwen woningen te ontwerpen. Een van zijn eerste opdrachten was de bouw van een aantal huizen in de Warmoesstraat, maar E.B.W. Rademaker heeft het gevelontwerp aangepast aan de smaak van de tijd. Rond de ramen en deuren treffen we kraalsteentjes aan die in die tijd in zwang raakten. Het kleurgebruik is in de latere fase ook veel bonter. In de eerste fasen hardgrauw baksteen afgewisseld met pleisterbanden, in de latere fasen, appelbloesem steen, gele sierbanden en rode sierstenen rond ramen en deuren. Ook deze woningen stammen uit 1901.
 
Aan het eind van de Warmoesstraat gaat u linksaf en komt u aan de achterzijde van de Klarendalse molen.